• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

سکو های ترانس که عمدتاً از ناودانی ساخته می شوند،جهت نگهداری ترانس های هوایی بر روی تیر استفاده می شوند.

استاندارد های مورد استفاده جهت ساخت آن 6.ANSIC 13506,ASTM/A153 جهت آبکاری:

4477-1 استاندارد ناودانی

13968-2 استاندارد نبشی (استاندارد ملی ایران می باشد)

سکو ها به دو دسته یک طرفه و دو طرفه تقسیم می شوند.