• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

از اسپلایس ها،جهت اتصال هادی های هوایی به جای کانکتورها استفاده می شود.به دلیل اینکه جهت اتصال هادی ها به بوش ها،از روش پرس کردن استفاده می شود،اتصال هادی بسیار مطمئن تر از کانکتور ها است،زیرا برگشت گشتاور که در کانکتورها وجود دارد در بوش ها وجود ندارد؛لذا توصیه می گردد که از این محصولات نیز استفاده گردد.

اسپلایس ها به طور کلی به 4 دسته تقسیم می شوند:

    1) مفصل پرسی کششی

    Full-tension-compression splice

    2) مفصل اتوماتیک کششی 

    Automatic Full- tension

    3) مفصل تعمیری پرسی

    Repairleers-compression

    4) مفصل پرسی غیر کششی

    Non-tension splice -compression