• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

بطور کلی کابلشو ها به دو دسته کلاس A و کلاس B تعریف میشوند.

کلاس A کابلشوهایی هستند که برای شرایط اتصال کوتاه با شدت و مدت نسبتا زیاد طراحی شده اند علاوه بر چرخه های حرارتی تحت ازمونهای اتصال کوتاه نیز قرار دارند.

کلاس B :این دسته از کابلشوها برای شبکه هایی مناسب هستند که شرایط افزایش بار و اتصال کوتاه تجهیزات حفاظتی (مانند فیوز های پرسرعت )به سرعت مرتفع میگردند.این تجهیزات تنها تحت چرخه های حرارتی قرار میگیرند.