• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

سکو های ترانس که عمدتا از ناودانی ساخته میشوند جهت نگهداری ترانسهای هوایی بر روی تیر استفاده میشوند استاندارد های مورد استفاده جهت ساخت آن ANSIC13506,ASTM/A153 جهت آبکاری

4477-1استاندارد ناودانی

13968-1 استاندارد نبشی (استاندارد ملی ایران میباشد)

سکو ها به دو دسته یک طرفه و دو طرفه تقسیم میشوند.