• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

محصولات

بطور کلی کابلشو ها به دو دسته کلاس A و کلاس B تعریف می شوند.
کلاس A :
کابلشوهایی هستند که برای شرایط اتصال کوتاه با شدت و مدت نسبتاً زیاد طراحی شده اند که علاوه بر
چرخه های حرارتی تحت آزمون های اتصال کوتاه نیز قرار دارند.
کلاس B :
این دسته از کابلشوها برای شبکه هایی مناسب هستند که شرایط افزایش بار و اتصال کوتاه تجهیزات حفاظتی (مانند فیوز های پرسرعت) به سرعت مرتفع می گردند.این تجهیزات تنها، تحت چرخه های حرارتی قرار می گیرند.