• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

محصولات

در خطوط برق دار موارد متعددی وجود دارد که بدون قطع و وصل کردن برق بتوان مشکلات شبکه را بر طرف کرد. در این موارد از یراق خاص شبکه های برق دار و یا به عبارت دیگر خط گرم استفاده نمود استانداردهای مورد استفاده عبارت اند از:
IBC61284، IBC61238-5، BN50480