• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

محصولات

سکوهای ترانس که عمدتا از ناودانی ساخته میشوند جهت نگهداری ترانسهای هوایی بر روی تیر استفاده میشوند استانداردهای مورد استفاده جهت ساخت آن عبارت اند از :
ANSIC13506,ASTM/A153 جهت آبکاری
4477-1استاندارد ناودانی
13968-1 استاندارد نبشی (استاندارد ملی ایران میباشد)
سکوها به دو دسته یک طرفه و دو طرفه تقسیم میشوند.