• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

پیچ و مهره در شبکه های فشار متوسط هوایی جهت بستن تجهیزات به تیر ها استفاده میشوند که به طور کلی به دسته های زیر تقسیم میشون.

1-پیچ و مهره یکسر

2-پیچ و مهره های دوسر

3-پیچ و مهره های دم خوکی

4-پیچ و مهره های هوک (جلوبرنده)

5-پیچ و مهره های چشمی

جنس پیچ و مهره ها از جنس ST37 با پوشش ضد خوردگی گالوانیزه گرم میباشد روش دنده کردن پیچ مهره ها بر اساس استاندارد باید به روش رولینگ باشد. به  طور کلی باید مفتول 16کشش داده شده و سپس اکسترود گردند که به اصطلاح عامیانه به این جور پیچ و مهره ها،پیچ و مهره های پشت کلفت میگویند