• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

محصولات

از سیستم مهار،جهت مهار نمودن تیر،بخصوص تیر انتهایی یا تیرهایی که در زاویه قرار می گیرند استفاده می گردد.