• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

از رأس تیرها جهت نصب مقره اتکایی بر روی تیر استفاده می شود.رأس تیرها به دو دسته پلیمری و سرامیکی تقسیم می شوند.