• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

از راس تیرها جهت نصب مقره اتکایی بر روی تیر استفاده می شود. راس تیرها به دو دسته پلی سری و سرامیکی تقسیم می شوند.