• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه
بطور کلی کابلشو ها به دو دسته کلاس A و کلاس B تعریف می شوند. کلاس A: کابلشوهایی هستند که برای شرایط اتصال کوتاه با شدت و مدت نسبتاً زیاد طراحی شده اند.علاوه بر چرخه های حرارتی تحت آزمون های اتصال کوتاه توسط تجهیزات حفاظتی نیز قرار دارند. کلاس B :این دسته از کابلشوها برای شبکه هایی مناسب هستند که شرایط افزایش بار و اتصال کوتاه توسط تجهیزات حفاظتی(مانند فیوز های پرسرعت)به سرعت مرتفع می گردند.این تجهیزات،تنها تحت چرخه های حرارتی قرار می گیرند.