• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

محصولات

از این کابلشو در شبکه های فشارضعیف و فشار متوسط برای اتصال کابل های آلومینیوم به شین مسی استفاده میشود در ساخت آن از آلومینیوم با خلوص بالا با روکش قلع استفاده میشود .
حداقل ضخامت روکش قلع آن 15 میکرون میباشد و استاندارد های مورد استفاده
IEC61238-1/
EN50483-4,6
DRN 46235
PIN46329 میباشد.